زبان انگلیسی= زندگی

اموخته های روزانه هام از زبان

idioms 4 حرف زدن صحبت کردن

بخوای بگی چند کلمه باهات حرف دارم I have a word with you
توجه کن به این جمله : , speak your mindplease feel free لطفا راحت باش حرف دلت را بزن
You said it یا you can say it again معنی این میده که ، ای گل گفتی
بلندتر صحبت کردن speak up راجع به چیزی صحبت کردن talk sth over
برای گفتن همون غیبت کردن خودمون talk behind sb’s back ,,,,, مثال don’t talk behind her back پشت سرش حرف
نزن
To cut a long story short خلاصه کنم ...سرتو درد نیارم put it in a nutshell خلاصه انکه ....
این خط و این نشون mark my words .. Take my word for it به حرفم اعتماد کن ..... keep your mouth shut بهتره خفه
خون بگیری
دخن لق بودن have a big mouth ///حرفم رو پس میگیرم ieat my words
توجه کن این جمله I don’t know how to put my feeling into words . نمیدانم با چه زبانی احساساتم را بیان کنم
Br easier said than done گفتنش اسان است
موضوعی یا مطلبی را درمیان گذاشتن bring up a / the subject
Call a spade a spade رک و پوست کنده حرف زدن ........ talk turkey بحث جدی ...درباره کار حرف زدن
نوک زبانم هست it’s on the tip of my tongue
Don’t teel a sour or don’t breath it to a soul به احدی نگو
So to speak به اصطلاح ....
Get to the heart of فاث ئشففثق رفتن سر اصل مطلب
Beat about the bush طفره رفتن
Who has final say in your house ? در خانه شما چه کسی حرف اخر رو میزند ؟
Take the words out of sb’s mouth حرف دل کسی را زدن ... عین حرف کسی را زدن ...
Put words into sb’s mouth حرف توی دهن کسی گذاشتن
Talk shop برای وقتی که چند نفر در موقعیتی مثلا سر غذا در مورد کار حرف میزنن
A chatter box پر حرف وراج ..... off the subject خارج از موضوع ..... drop the subject دیگه حرفشو نزن
Tell sb off سرزنش کردن ..... cat got your tongue? .... hold your tongue جلو زبانت رو بگیر watch or bite your tongue زبونت رو گاز بگیر ...
Take my word for it به حرفم اعتماد کن ..... keep your mouth shut بهتره خفه خون بگیری

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 16:52  توسط علیرضا  |